///191017 B급 18~20mm 글라스안구 판매글

191017 B급 18~20mm 글라스안구 판매글

 

 

B급입니다

흰자 검은 점, 기포자국, 양안차, 우물차 등등의 사유로 B급 책정된 안구들이니

구매 시 유의해 주세요

뒷꼭지 있습니다

 

 

 

01

18mm급 약간 네로우 경향

가격 32000원

 

 

 

 

 

 

 

 

02

18mm급

가격 32000원

 

 

 

 

 

 

 

03

18mm급

오른쪽 안구 동공 좌측상단부 흐린 기포흔적 존재 (사진참고)

가격 25000원

 

 

 

 

 

 

 

04

18mm급

가격 32000원

 

 

 

 

 

 

 

 

05

18mm 약간 네로우

양안 미세한 크기차 유의

가격 25000원

 

 

 

 

 

 

 

06

18mm 살짝 네로우

양안 미세한 크기차

가격 30000원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

18mm급 약간 네로우

양안 테두리가 다소 차이있음

가격 25000원

 

 

 

 

 

 

 

08

20mm급

양안 미세한 색차

가격 32000원

 

 

 

 

 

 

 

 

09

20mm급

양안 미세색차 존재

가격 30000원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20mm급

양안 미세색차 존재

가격 32000원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

A-급

18mm 네로우

가격 37000원

 

 

 

 

하단의 링크로 이동하여 주문 부탁드립니다

https://forms.gle/XBxujMMz8CePHwRZ9

By |2019-10-17T17:25:53+09:0010월 17th, 2019|glasseyes|191017 B급 18~20mm 글라스안구 판매글에 댓글 닫힘

About the Author: